GÜNCEL
Giriş Tarihi : 29-10-2022 01:17

Yorgan Gitti, Kavga Bitti

Elazığ'ın Cumhuriyet tarihi boyunca karşılaştığı en büyük meselelerden biri olan Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervleri konusunda iktidarın Elazığ kanadından tek bir açıklama bile gelmedi.

Yorgan Gitti, Kavga Bitti

Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en zen­gin re­zerv­le­ri­nin bu­lun­du­ğu Maden il­çe­miz­de, Ela­zığ Mer­mer­ci­ler ve Ma­den­ci­ler (EMMAD) Der­ne­ği ta­ra­fın­dan yar­gı­ya ta­şı­nan ve İdare Mah­ke­me­si'nin dur­dur­ma ka­ra­rı Da­nış­tay'ın ka­ra­rıy­la bo­zul­muş­tu.

Da­nış­tay’ın almış ol­du­ğu ka­rar­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ela­zığ Mer­mer­cil­re ve Ma­den­ci­ler Der­ne­ği (EMMAD) Genel Sek­re­te­ri ve Maden Mü­hen­di­si Hayri Günay, Da­nış­tay’ın ka­ra­rı son­ra­sı ya­pı­la­cak­lar hak­kın­da şun­la­rı söy­le­di: “Ko­nuy­la ala­ka­lı ya­pı­la­cak bir iki küçük hamle var ama bu ham­le­ler işe yarar mı ya­ra­maz mı bir is­ti­şa­re ede­ce­ğiz ve is­ti­şa­re et­tik­ten sonra karar ve­re­ce­ğiz ama şu an için henüz hiç­bir şey net değil. İha­le­yi Port Ma­den­ci­lik aldı di­ye­bi­li­riz artık.”

“BİZİ TEMYİZE GÖ­TÜ­REN MAPEG'DİR”
Ka­ra­rı tem­yi­ze gö­tü­ren ta­ra­fın MAPEG ol­du­ğu­nu açık­la­yan Hayri Günay, şu bil­gi­le­ri ak­tar­dı: “İşin garip ta­ra­fı bizi tem­yi­ze gö­tü­ren de il­gi­li fir­ma­nın ken­di­si değil MAPEG bizi tem­yi­ze gö­tür­dü. Yani dev­let dev­le­ti at­ma­dı. Da­nış­tay Ener­ji Ba­kan­lı­ğı’na bağlı MAPEG’i at­ma­mış oldu ve on­la­rın ver­miş ol­du­ğu ka­ra­ra saygı duydu. Yani kendi içe­ri­sin­de bir dü­ze­nek kur­muş­lar di­ye­lim o dü­ze­ne­ğin için­de ha­re­ket edi­yor­lar. Konu Da­nış­tay sü­re­ci­ne git­ti­ği zaman kaç tane si­ya­si ya da mil­let­ve­kil­le­rin­den han­gi­si gidip bu işi takip etti? Çünkü bu iş takip sü­re­ciy­le ala­ka­lı­dır. Sen takip et­mez­sen öbür ta­raf­ta­ki adam yapar. Da­nış­tay’ın her ko­nu­yu bi­lecek diye bir hali yok. Karşı ta­raf­ta Maden ve Pet­rol İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü’nden (MAPEG) genel mü­dür­lük dü­ze­yin­den işin uz­ma­nı, maden ve je­olo­ji mü­hen­dis­le­ri ta­ra­fın­dan takip ya­pıl­dı. Onlar oraya gidip bir sı­fat­la bir şey söy­le­di­ği zaman siz takip et­mez­se­niz, yan­lış da bilgi verir doğru da bilgi verir. Ama maç bitti mi, henüz bit­me­di.”

“TESİS KUR­MA­YA­CAK­LAR”
İlgili fir­ma­nın Ela­zığ’da bir tesis kurup kur­ma­ya­ca­ğı yö­nün­de­ki so­ru­mu­zu da ya­nıt­la­yan Maden Mü­hen­di­si Günay, şun­la­rı kay­det­ti: “Tesis kur­ma­ya­cak­lar. Siz de ol­sa­nız kur­maz­sı­nız ben de olsam kur­mam. Çünkü aşağı yu­ka­rı böyle bir te­si­si kur­ma­nın ma­li­ye­ti en aşağı 150 mil­yon dolar. Bu­ra­ya en yakın yerde Mer­zi­fon’da kendi te­si­si var­ken niye ya­tı­rım yap­sın adam? Oraya ta­şı­ya­cak­tır. Bu zaten eko­no­mik­tir. Bu­ra­yı sa­de­ce kon­sant­re tesis ha­li­ne ge­ti­re­cek­tir. Maden’de zaten ça­lı­şan böyle bir tesis var onun gibi bir tesis ku­ra­cak­tır ve zen­gin­leş­tir­me­den sonra alıp gö­tü­re­cek­tir ürün­le­ri ve Mer­zi­fon’da metal ha­li­ne ge­ti­re­cek­tir.”

“TA­ŞE­RON­LUK YAP­MA­YA DEVAM EDE­CEĞİZ”
Sü­reç­le il­gi­li bi­rey­sel çı­kar­la­rın ön plana çık­tı­ğı­nı ve bir­lik be­ra­ber­li­ğin sağ­la­na­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Günay, açık­la­ma­sın­da son ola­rak: “Biz her zaman ta­şe­ron­luk ya­pı­yor­duk bun­dan kur­tu­la­lım is­te­miş­tik, üre­ti­min de içe­ri­sin­de ola­lım bu sa­ye­de yan ürün­ler için te­sis­ler de ku­ru­lur diye hayal et­miş­tik ama ol­ma­dı. Ela­zığ göç veren, iş­siz­li­ğin tavan yap­tı­ğı bir şehir ha­li­ne geldi bun­la­ra da kat­kı­sı olur diye dü­şün­müş­tük ama gör­dü­ğü­müz ka­da­rıy­la biz ta­şe­ron­luk yap­ma­ya me­rak­lı­yız. Ben ka­zan­dım mı ge­ri­si önem­li değil diye dü­şü­nü­yo­ruz. Ela­zığ ben kav­ra­mın­dan biz kav­ra­mı­na geçiş ya­pa­bil­sey­di bugün bu halde ol­maz­dık” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

AÇIK­LA­MA BEK­LENİYOR
Ela­zığ TSO Baş­ka­nı Asil­han Ars­lan’ın ma­den­ler­le il­gi­li tek ba­şı­na ver­miş ol­du­ğu büyük mü­ca­de­le ve Ak Parti’nin o dönem yap­tı­ğı ortak açık­la­ma­nın yanı sıra Da­nış­ta­yın ka­ra­rıy­la il­gi­li iki­dar ka­na­dın­dan tek bir açık­la­ma bile gel­me­di. Ka­mu­oyu özel­lik­le Ak Parti Ela­zığ Mil­let­ve­kil­le­rin­den ciddi bir lobi fa­ali­ye­ti yü­rüt­me­si­ni bek­li­yor ve te­si­sin Ela­zığ’da ku­rul­ma­sı ko­nu­sun­da bir gi­ri­şim bek­li­yor.

MU­HA­LE­FET VE STK’LAR DA SÜ­RE­CE DAHİL OL­MA­LI
  Ka­mu­oyu aynı za­man­da çı­ka­rı­la­cak re­zerv­le­rin Ela­zığ’a değer kat­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak bir te­si­sin Ela­zığ’a ka­zan­dı­rıl­ma­sı için başta mu­ha­le­fet olmak üzere özel­lik­le eko­no­miy­le ala­ka­lı STK’ların ses­siz kal­mak ye­ri­ne ko­nu­yu gün­dem­de tut­ma­sı­nı ve yü­rü­tü­lecek lobi fa­ali­yet­le­ri­ne dahil ol­ma­sı­nı bek­li­yor.

AdminAdmin