GÜNCEL

Ticaret Borsası'nın Raporu Bakan Yardımcısına İletildi

AK Parti MKYK Üyesi Metin Bulut ve Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyukdede'yi ziyaret etti.

Ticaret Borsası'nın Raporu Bakan Yardımcısına İletildi

AK Parti MKYK Üyesi Metin Bulut ve Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Ali Du­man­dağ, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Bakan Yar­dım­cı­sı Hasan Bü­yuk­de­de’yi zi­ya­ret ede­rek Ti­ca­ret Bor­sa­sı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve Ela­zığ'ın so­run­la­rı ile ta­lep­le­ri­ni içe­ren ra­por­la­rı ilet­ti.

Ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret­te Baş­kan Du­man­dağ, hay­van ürün­le­ri or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si içe­ri­sin­de ya­pı­mı­nı plan­la­dık­la­rı ti­ca­ret bor­sa­sı te­da­rik ve ti­ca­ret mer­ke­zi pro­je­si için Bakan Yar­dım­cı­sı Hasan Bü­yük­de­de’den des­tek is­te­di.

Şeh­rin hay­van­cı­lık ve kır­mı­zı et sek­tö­rü­ne da­ya­lı sa­na­yi ge­li­şi­mi, so­run­la­rı ve çözüm öne­ri­le­ri­ni de içe­ren dos­ya­yı Bakan Yar­dım­cı­sı Bü­yük­de­de’ye tak­dim eden Du­man­dağ, borsa ola­rak ilin so­run­la­rı ile ya­kın­dan il­gi­len­dik­le­ri­ni kay­det­ti.

Zi­ya­ret­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Mil­let­ve­ki­li Bulut, şun­la­rı söy­le­di: "Ela­zığ Ti­ca­ret Bor­sa­mı­zın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sn. Meh­met Ali Du­man­dağ ve be­ra­be­rin­de­ki yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ile bir­lik­te Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Bakan Yar­dım­cı­mız Sn. Hasan Bü­yük­de­de’yi zi­ya­ret ettik. Hay­van Ürün­le­ri OSB içe­ri­sin­de ya­pı­mı plan­la­nan Ela­zığ Ti­ca­ret Bor­sa­sı­nın “Te­da­rik ve Ti­ca­ret Mer­ke­zi Pro­je­si” başta olmak üzere ili­miz­de hay­van­cı­lık ve kır­mı­zı et sek­tö­rü­ne da­ya­lı sa­na­yi­nin ge­li­şi­mi ile il­gi­li talep ve pro­je­le­ri­mi­zi ilet­tik. Bakan Yar­dım­cı­mız Sn. Hasan Bü­yük­de­de’ye yakın ilgi ve des­tek­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. Besi Or­ga­ni­ze Sa­na­yi ba­şın­dan beri ya­kın­dan takip et­ti­ği­miz pro­je­le­ri­miz ara­sın­da. Şeh­ri­miz­de is­tih­da­mı ar­tı­ra­cak ya­tı­rım pro­je­le­ri­ni ya­kın­dan takip edi­yo­ruz. Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­le­ri­mi­zin ge­li­şi­mi şeh­ri­mi­zin için ha­ya­ti önem­de. Ya­tı­rım­cı ve gi­ri­şim­ci­le­rin ya­nın­da ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz."

Ömer Enes YılarÖmer Enes Yılar