GZT GÜNDEM
Giriş Tarihi : 10-09-2022 00:55   Güncelleme : 12-09-2022 13:18

Elazığ'ın ilk dijital gazetesi gzt Gündem Yayında!

Elazığ'ın dijital platformu gündem 23 bir ilke imza atarak Elazığ'ın ilk e-gazetesini okuyucularıyla buluşturdu.

Elazığ'ın ilk dijital gazetesi gzt Gündem Yayında!

Merhaba!

Gün­de­m­23 Di­ji­tal Medya Plat­for­mu ola­rak ilk “mer­ha­ba” de­yi­şi­miz­de bu plat­for­mun ye­ni­lik­le­rin ön­cü­sü ola­ca­ğı­nı be­lirt­miş­tik.

Di­ji­tal ya­yın­cı­lık­ta ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­rı ya­ka­la­mak adına gece gün­düz de­me­den ça­lı­şan eki­bi­mizle şeh­ri­mi­ze Ela­zığ’ın ilk di­ji­tal ga­ze­te­si­ni ka­zan­dı­ra­mın mut­lu­lu­ğu­nu yaşıyoruz.

4 Sayfa ve tab­lo­id bo­yut­ta ya­yın­la­na­cak ga­ze­te­mi­ze in­ter­net si­te­miz­den ve sos­yal medya he­sap­la­rı­mız­dan ula­şa­bi­lir­si­niz.

Siz­ler de Gün­de­m­23'ü takip ede­rek biz­le­re des­tek ola­bi­lir­si­niz. Bir son­ra­ki sa­yı­mız­da gö­rüş­mek üzere...

İşte ilk sayımız:


 

AdminAdmin