EĞİTİM

Elazığ Belediyesi KPSS Genel Tekrar Derslerine Yoğun İlgi

Elazığ Belediyesi, gençlere verdiği önemle eğitime yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi KPSS Genel Tekrar Derslerine Yoğun İlgi

Bu kap­sam­da Ela­zığ Be­le­di­ye­si’nin memur aday­la­rı için PEGEM Aka­de­mi ile or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği üc­ret­siz Kamu Per­so­ne­li Seçme Sı­na­vı genel tek­rar ders­le­ri memur aday­la­rı­nın yoğun il­gi­siy­le devam edi­yor.

Ela­zığ Be­le­di­ye­si Bün­ya­min Eroğ­lu Kül­tür ve Kong­re Mer­ke­zi’nde ger­çek­le­şen hız­lan­dı­rıl­mış KPSS kur­su­na gelen öğ­ren­ci­le­re KPSS Genel Ye­te­nek, Genel Kül­tür ve Eği­tim Bi­lim­le­ri alan­la­rın­da slayt sunum eş­li­ğin­de ders­ler an­la­tı­lı­yor.
Sı­nav­da dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus­la­rın yanı sıra uy­gu­la­ma­lı ola­rak soru çözüm pra­tik­le­ri­nin de ya­pıl­dı­ğı prog­ram­da özen­le ha­zır­lan­mış ders içe­rik­le­ri ala­nın­da uzman eği­tim­ci­ler ta­ra­fın­dan ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de ka­tı­lım­cı­la­ra ak­ta­rı­lı­yor.

BAŞ­KAN ŞERİFO­ĞUL­LA­RI: “GENÇ­LERİMİZİN BA­ŞA­RI OR­TA­LA­MA­SI­NI YÜK­SELT­MEK İSTİYORUZ”
Gö­re­ve gel­dik­le­rin gün­den iti­ba­ren eği­tim­den spora, bilim ve tek­no­lo­ji­den sa­na­ta her alan­da genç­le­rin ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Ela­zığ Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şahin Şe­ri­fo­ğul­la­rı, he­def­le­ri­nin Ela­zığ­lı genç­le­rin sı­nav­lar­da gös­ter­di­ği ba­şa­rı yüz­de­si­ni ar­tır­mak ol­du­ğu­nu kay­det­ti. İli­mi­zin genç bir nü­fu­sa sahip olu­şu­nun fark­lı bir viz­yon ve so­rum­lu­luk ge­rek­tir­di­ği­ni ak­ta­ran Baş­kan Şe­ri­fo­ğul­la­rı, çağı ya­ka­la­ya­bi­len ve genç­le­re fır­sat­lar su­na­bi­len bir be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şıy­la iler­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.

EĞİTİMLER 26 HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDECEK
Hız­lan­dı­rıl­mış KPSS genel tek­rar prog­ra­mı kap­sa­mın­da 12 eği­tim­ci ta­ra­fın­dan üç fark­lı alan­da ve­ri­len ders­le­rin, 26 Ha­zi­ran Pazar gü­nü­ne kadar devam ede­ce­ği­ni ha­tır­la­tan Baş­kan Şe­ri­fo­ğul­la­rı, bütün öğ­ren­ci­le­ri Bün­ya­min Eroğ­lu Kül­tür ve Kong­re Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ri­len üc­ret­siz ders tek­rar­la­rı­na ka­tıl­ma­ya davet etti.

Ömer Enes YılarÖmer Enes Yılar